Kadra narodowa 2022 we wspinaczce sportowej

Polski Związek Alpinizmu informuje o proponowanym składzie kadry narodowej PZA w dyscyplinie wspinaczka sportowa na sezon 2022.

***

Zawodnicy, którzy spełnili kryteria powołań do Kadry Narodowej na 2022 rok: Wykaz zawodników KN 2022

Regulaminy dotyczące powoływania kadry narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Wymienieni zawodnicy zobowiązani są do spełnienia poniższych formalności:

1. Przesłanie do Biura PZA w oryginale (pocztą tradycyjną) oraz e-mail (skan/zdjęcie dokumentu) na adres biuro@pza.org.pl, prawidłowo wypełnione i podpisane druki.

  • Zgody członka Kadry Narodowej na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych:

–  druk dla osoby pełnoletniej
–  druk dla osoby niepełnoletniej

  • Porozumienie z Członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu, w dwóch egzemplarzach:

–  druk do pobrania: Porozumienie KN 2022

  • Orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania dyscypliny wspinaczka sportowa:

– W przypadku zawodników, którzy przeszli w 2021/2002 roku badania w COMS i są one ważne, nie ma obowiązku przesyłania do PZA zaświadczeń.

– Pozostali powołani zawodnicy proszeni są o przedstawienia orzeczenia wystawianego przez lekarzy uprawnionych do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zaświadczenia należy przesłać e-mail w formie skanu/zdjęcia na adres biuro@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice).

2. W skład kadry narodowej mogą wejść tylko i wyłącznie zawodnicy będący członkami klubów/stowarzyszeń zrzeszonych w PZA.

Wszystkich formalności należy dopełnić w terminach nie przekraczających:  14.01.2022 – drogą elektroniczną, 21.01.2022 – tradycyjną korespondencją (decyduje data wpływu dokumentów) do Biura PZA na adres: Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl

Dopełnienie wszystkich w/w formalności uprawnia zawodnika do korzystania z pełni praw przysługujących członkom kadry narodowej, zaś niedopełnienie oznaczać będzie skreślenie zawodnika ze składu. 

źródło: PZA
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum