20 marca 2019 09:58

Kamieniołom Złota Góra – informacje praktyczne (topo plus film)

W lutym tego roku w w kamieniołomie Złota Góra odbyła się 2. edycja Amatorskiego Pucharu Polski w Drytoolingu. O zawodach pisaliśmy TUTAJ. Tym razem zbliżenie ofertę wspinaczkową kamieniołomu – opis, topo plus film. Zapraszają gospodarze rejonu.

***

Wzno­szący się nad mia­stem Częstochowa Kamie­nio­łom Złota Góra poło­żony jest w dziel­nicy Zawo­dzie. Z cen­trum mia­sta łatwo dotrzemy tam, jadąc ulicą Mirow­ską, następ­nie ul. Fara­daya i z niej kie­run­kową ul. Legio­nów trafimy pod dobrze widoczny za mostem kamie­nio­łom. Możliwy jest również dojazd z tarasy kra­jo­wej A1, bez­po­śred­nim zjaz­dem w ulicę Legio­nów. U podnóża kamie­nio­łomu usy­tu­owany jest ozna­ko­wany park minia­tur sakral­nych. Na szczycie wznie­sie­nia znaj­duje się duży par­king, z którego scho­dzimy do kamie­nio­łomu, kie­ru­jąc się pod widoczne skały.

Ściany kamie­nio­łomu podzie­lone są na trzy sek­tory i wszyst­kie posia­dają wystawę połu­dniowo zachod­nią. Dzie­limy je kolejno Długi Mur z 13 dro­gami, Cen­tral z 14 drogami i nowy sek­tor Złoty Stok z 10 dro­gami. Na ska­łach kamie­nio­łomu powstała już spora siatka dróg. Są one sys­te­ma­tycz­nie ubez­pie­czane od trzech lat, przy oka­zji odby­wa­ją­cych zimą zawo­dów dry­to­olin­go­wych. Rodzaj skały to miękki, kre­dowy wapień, dla­tego bywa kru­chy. Wspi­na­nie jest niezwy­kle czujne, a zara­zem bar­dzo tech­niczne. Wystepujące tu for­ma­cje to przede wszyst­kim nie­wiel­kie prze­wie­szenia­, płyty, filary i rysy z dro­gami o dłu­go­ści 10-20 m. Trud­no­ści tech­niczne dróg dobrze prze­kła­dają się na naukę sztuki dry­to­olin­go­wej.

Kusto­szem rejonu jest Artur “Guma” Pierzch­niak, który dzięki środ­kom wła­snym oraz prze­ka­za­nym przez IŚW Nasze Skały nie­ustan­nie powięk­sza kata­log ubez­pie­czo­nych dróg. Dzięki tym wysił­kom od kilku lat na Zło­tej Górze roz­gry­wane są zawody dry­to­olowe. W tym roku sta­no­wiły eli­mi­na­cję I Pucharu Pol­ski w Dry­to­olingu. Z tej oka­zji powstało nowe topo rejonu, jego pomy­sło­dawcą był Mariusz Kny­sak, który zre­ali­zo­wał także zdję­cia lot­ni­cze. Nato­miast Tomasz Alberd odpo­wie­dzialny był za post­pro­duk­cję oraz ani­ma­cję. Całość jest jedną z pierw­szych realizacji tego typu w skali naszego kraju. Trudno wyobra­zić sobie lep­szą wizy­tówkę rejonu.

Zapraszamy
Gospodarze rejonu

***

Topo Złotej Góry

SEKTOR ZŁOTY STOK

Złota Góra, sektor Złoty Stok

1. Błeszno Fany D4+ (4R+ST), Alicja Marzec
2. Zawodzie Best D5 (4R+ST), Alicja Marzec
3. Riko Grzywa D7-(6R+ST), Alicja Marzec
4. Biały miś D7 (6R+ST), Alicja Marzec
5. Eks miś D7+ (7R+ST), Alicja Marzec
6. Klocki Lego – wprost przez okap D7 (5R+ST), Grzegorz Olszewski, wariant rysą D4+, Przemek Zych
7. Wspólna rysa D4+ (5R+ST), Magdalena Salwowska
8. Pomarańcza D5+ (5R+ST), Piotr Zarzeczny
9. Ruda rysa D5 (NW)
10. Śnieżna pantera D6 (7R+ST), Dorian Starczewski

SEKTOR CENTRAL

Złota Góra, sektor Central

1. Pióropusz D6+(6R+ST), Rafał Bartkowski
2. Strefa nietopera D6 (5R+ST), Rafał Bartkowski
3. Amonit D5+(R4+ST), Rafał Bartkowski
4. Kluczborski filarek D5+ (5R+ST), Daria i Jacek Kryniccy
5. Premiera D5 (4R+ST), Daria i Jacek Kryniccy
6. Prostowanie zbójnika D6+ (R5+ST), Rafał Bartkowski
7. 40 Rozbójników D6 (5R+ST), Daria i Jacek Kryniccy
8. Puchary D6+ (R4+ST), Rafał Bartkowski
9. Janko Papież D7+ (7R+ST), Daria i Jacek Kryniccy
10. Miasto czarodziei D8 (7R+ST)
11. Indiański filar D8 ? (8R+ST), Alicja Marzec
12. Klasztor Shaolin D6+ (8B+ST) Patryk Dudek
13. Zakon Krzyżacki D7- (R9+ST), Rafał Bartkowski
14. Horoskopy D6 (R9+ST), Alicja Marzec

SEKTOR DŁUGI MUR

Złota Góra, sektor Długi Mur

1. Głupia rysa D5 (2B, 3R+ST),  Sławek Niewiadomski
2. Złote zacięcie D4+(4B+ST)
3. Biedronkowe zacięcie D5+ (5R+ST), Sławek Niewiadomski
4. Kuźnia mocy D7 (6R+ST), Daria i Jacek Kryniccy
5. Poligony D7+ (7R+ST), Daria i Jacek Kryniccy
6. Łakomcia D8+? (7R+ST) Projekt
7. Ładnusia D8 ? (7R+ST), Alicja Marzec
8. Miting zacięcie D5+ (5R+ST)
9. Miting płyta D7 (5R+ST), Sławek Niewiadomski
10. Spójnia są D6+ (5B+ST), Rafał Bartkowski
11. Czarna orka D7- (4B+ST), Rafał Bartkowski
12. Legion D5 (5R+ST), Sławek Niewiadomski
13. Huzar D5+ (5R+ST), Sławek Niewiadomski
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum