14 września 2018 14:11

Konkurs fotograficzny „Migawki ze szlaków”. Zapraszają “Szlaki bez granic” i wspinanie.pl

Zapraszamy do udziału w naszym kolejnym konkursie! Tym razem proponujemy Wam zabawę fotograficzną z górami w tle. Temat prac to „Migawki ze szlaków”.

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie zdjęć z Waszych wypraw i eskapad. Nadsyłane obrazy powinny prezentować dowolną aktywność związaną z czynnym wypoczynkiem.

W naszym konkursie nagrody zostaną wyłonione w wyniku głosowania Czytelników. Nagrodą główną w Konkursie jest polisa Szlaki bez Granic (roczne ubezpieczenie w wariancie sportowym, z sumą gwarancyjną NNW 80 tys. zł, dla jednej osoby) za zajęcie I miejsca, a nagrodami dodatkowymi: za miejsca II-VI książka „Polskie góry na nartach”, za miejsca VII-VIII apteczki turystyczne, za miejsce IX-X termosy.

Szlaki bez Granic to uniwersalne ubezpieczenie w PZU dedykowane miłośnikom polskich gór. Ochrona obejmuje każdą górską wyprawę nawet jeśli jej szlak wiedzie za granicami Polski. Ubezpieczenie górskie Szlaki bez Granic powstało z inicjatywy firmy iExpert odpowiedzialnej za powstanie programu Bezpieczny Powrót PZU.

 • Jak zaprezentować swoje zdjęcia?

Zdjęcia możecie przesyłać od 14 września do 7 października (godz. 23.59) przy pomocy formularza na stronie konkursu (Uwaga! Rozmiar pliku do 1MB).

Więcej o ubezpieczeniu “Szlaki bez granic” przeczytacie TUTAJ >>.

***

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Migawki ze szlaków”

§ 1

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu fotograficznego ,,Migawki ze szlaków” (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu są łącznie:

 • Piotr Turkot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piotr Turkot Navigator”, z siedzibą ul. Rogatka 9/1, 31-425 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer REGON: 357120124, NIP 6771385840, będący właścicielem portalu internetowego: www.wspinanie.pl,

oraz

 • iExpert.pl SA z siedziba przy Al. Jerozolimskich 99/32 w Warszawie (02-001), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000 zł, opłaconym w całości,

zwanymi dalej łącznie: „Organizatorami” lub „Organizatorem”

§ 2

 1. Konkurs trwa od 14 września do 7 października 2018 r. [aktualizacja daty zakończenia konkursu nastąpiła 29.09]
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w ust. 1. powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.wspinanie.pl.
 3. Konkurs zorganizowany będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora lub spółki zależne Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby.
 7. Nagrodą główną w Konkursie jest polisa Szlaki bez Granic (roczne ubezpieczenie w wariancie sportowym, z sumą gwarancyjną NNW 80 tys. zł, dla jednej osoby) za zajęcie I miejsca, a nagrodami dodatkowymi: za miejsca II-VI książka „Polskie góry na nartach”, za miejsca VII-VIII apteczki turystyczne, za miejsce IX-X termosy.

§ 3

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu Konkursu
  2. Przesłaniu przez Uczestnika Konkursu zdjęcia z wakacyjnej wyprawy (dalej ,,Zdjęcie”) za pośrednictwem formularza znajdującym się na stronie internetowej www.wspinanie.pl pod zakładką „Konkurs” i przekazując pozostałe treści wskazane w formularzu zamieszczonym na stronie konkursowej, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa wyświetlana, tytuł oraz opis zdjęcia. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć rozmiaru 1 MB. Nie ma ograniczeń co do rejonu lub podejmowanej aktywności, udokumentowanych na zdjęciach, z zastrzeżeniem § 6 Regulaminu.
  3. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie do Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4

 1. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów – iExpert.pl S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa oraz Piotr Turkot prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piotr Turkot Navigator”, z siedzibą ul. Rogatka 9/1, 31-425 Kraków jako administratorów danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, RODO) w celu związanych z realizacją Konkursu, w sposób i w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że Uczestnik zostanie wyłoniony laureatem Konkursu i przyjmie nagrodę – w takim przypadku postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się.

§ 5

 1. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania praw zależnych i wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie praw osobistych do nadsyłanych zdjęć, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przedmiotowych i terytorialnych. Uczestnik potwierdza również, że zdjęcia stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby sfotografowanej do dysponowania jej wizerunkiem.
 2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego zdjęć przez Organizatorów, jak również przez podmioty upoważnione przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie,
  2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach oraz formatach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów oraz egzemplarzy a także do powielania w inny sposób;
  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  4. wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  6. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji zdjęć na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form, z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do ww. zdjęć.
 4. W przypadku wystosowania do Organizatorów roszczeń osób trzecich do zdjęć, Organizatorzy powiadomią niezwłocznie o tym Uczestnika a Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń oraz pokrycia wszelkiego rodzaju szkód poniesionych z tego tytułu przez Organizatorów.

§ 6

 1. Organizatorzy decydują o zakwalifikowaniu lub nie nadesłanych zdjęć do Konkursu i umieszczenia ich na specjalnej platformie konkursowej znajdującej się pod adresem internetowym: https://wspinanie.pl/konkurs-migawki-ze-szlakow/.
 2. Organizatorzy mają prawo do decyzji o niekwalifikowaniu zdjęć do Konkursu w przypadku, gdy nie spełniają one założeń tematycznych lub wymagań Konkursu, w szczególności jeśli zawierają treści wulgarne, obraźliwe, niezgodne z prawem lub reklamowe. Interpretacja powyższych zastrzeżeń należy do Organizatorów i jest ostateczna.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za okoliczność, iż zdjęcia nie dotarły do Organizatorów w sposób określony w §3 Regulaminu w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu, z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

§ 7

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez głosowanie publiczności. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 2. Nagroda zostanie przyznana, jeśli w Konkursie weźmie udział co najmniej 20 Uczestników.
 3. O przyznaniu Nagrody decyduje największa liczba uzyskanych polubień przyznawanych przez Czytelników wspinanie.pl na specjalnej stronie konkursowej, znajdującej się pod adresem internetowym https://wspinanie.pl/konkurs-migawki-ze-szlakow/, gdzie będą zaprezentowane zdjęcia. Uzyskanie największej liczby polubień oznacza odnotowanie przez Organizatorów największej liczby kliknięć przycisku „Lubię” znajdującego się pod każdym zdjęciem. Liczba polubień będzie wyświetlana pod każdym zdjęciem. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość anulowania polubień wskazujących ich wygenerowanie za pomocą zautomatyzowanych mechanizmów programistycznych służących zafałszowaniu wyniku konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 12 października (do godziny 23:59) na stronach portalu wspinanie.pl i szlakibezgranic.pl oraz poinformowani do dnia 12 października drogą elektroniczną o wygranej w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody na podane przez nich adresy e-mailowe zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.
 5. Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania Zwycięzcy wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatorów na stronie internetowej wspinanie.pl i szlakibezgranic.pl.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane zwycięzcom za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych koniecznych do przekazania nagrody.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie. Uczestnik może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. W przypadku zrzeczenia się nagrody prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
 9. Polisa Szlaki bez Granic zostanie uruchomiona w terminie 30 dni od dnia przyznania Nagrody.
 10. Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatorów o podanie swoich danych teleadresowych – imienia i nazwiska oraz adresu odbioru Nagrody – w formie e-mail. Niepodanie tych danych w terminie 30 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika takiego e-maila, skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Nagrody. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów.
 11. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inne ubezpieczenie, który znajduje się w ofercie Organizatora.
 12. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, z powodu okoliczności zaistniałych z winy Uczestnika Konkursu.

§ 9

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wspinanie.pl i www.szlakibezgranic.pl w czasie trwania Konkursu, o którym w §1 ust. 2. Regulaminu oraz w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Na życzenie Uczestnika Konkursu, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.wspinanie.pl i www.szlakibezgranic.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Przystąpienie do Konkurs jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane w siedzibie Organizatora lub w formie pisemnej, listem poleconym, na adres Organizatora – iExpert.pl S.A., Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz być złożona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zakończenia Konkursu. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej momentem złożenia reklamacji jest data nadania pisma w urzędzie pocztowym.
 5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 6. Organizator może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Konkurs. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej wspinanie.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w treści zmienionego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do Konkursu przed datą wprowadzenia zmiany.

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 2. W przypadku gdy Uczestnik Konkursu zostanie wyłoniony jako Laureat Konkursu, dane osobowe danego Uczestnika będą przetwarzane w celu przyznania nagrody, publikacji danych (w zakresie obejmującym imię i nazwisko) i ewentualnego rozliczenia podatkowego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.
 3. Dane osobowe Uczestnika o którym mowa w ustępie 2 powyżej mogą być udostępniane właściwym organom podatkowym oraz zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, a w przypadku o którym mowa w ustępie 2 powyżej – dodatkowo przez okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w przypadku o którym mowa w ustępie 2 powyżej jest wymogiem umownym. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność przyznania nagrody określonej w Regulaminie. • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  głosowanie [3]
  jak można zagłosować na zdjęcie w tym konkursie? w regulaminie…

  19-09-2018
  paza