6 sierpnia 2018 17:31

Konkurs „Wakacje z La Sportivą” – zapraszamy do wspólnej zabawy!

Dawno nie mieliśmy konkursu na wspinanie.pl, tak więc nadrabiamy zaległości. Wspólnie z włoską marką La Sportiva proponujemy Wam zabawę fotograficzną pod hasłem „Wakacje z La Sportivą”

Założenie konkursu jest bardzo proste. Wystarczy zrobić zdjęcie z wakacji – oczywiście najlepiej spędzanych na sportowo. Fotografujcie różne aktywności outdoorowe, nie muszą to być kadry wspinaczkowe. Pokażcie, jak fajnie spędzacie swój wakacyjny czas!

Aby wziąć udział w konkursie należy dodać zdjęcie w komentarzu do posta informującego o konkursie na profilu Facebook wspinanie.pl.

Wybierzemy cztery najlepsze zdjęcia, w dwóch kategoriach – damskiej i męskiej. Autorzy/autorki zwycięskich fotografii otrzymają nagrody ufundowane przez La Sportivę. A są to:

 • damskie ponczo Punch-It Poncho (Plum/Purple, rozmiar S)

La Sportiva, Punch-It Poncho

 • damskie spodenki Naiade Short (Purple, rozmiar M)

La Sportiva, Naiade Short

 • męskie spodnie Compass Pant (Falcon / Brown, rozmiar L)

La Sportiva, Compass Pant M

 • męska koszulkę Altitude Shirt (Tropic Blue/Lemonade, rozmiar M)

La Sportiva, Altitude Shirt

Dodatkowo autorzy dwóch zdjęć, które dostaną największą liczbę polubień, dostaną po egzemplarzu najnowszego przewodnika „Jura Południowa” Grzegorza Rettingera (wyd. 3, 2018).

A wśród wszystkich rozlosujemy dodatkowo 2 egzemplarze pięknego albumu wydanego z okazji 90-lecia La Sportiva.

Na pstrykanie zdjęć macie miesiąc czasu. Konkurs startuje 6 sierpnia i potrwa do 6 września.

Udanych kadrów! :).

Zachęcamy także (choć oczywiście nie jest to warunek wzięcia udziału w konkursie) do polubienia profilów FB – wspinanie.pl i La Sportiva Polska!

Brunka

***

Regulamin konkursu „Wakacje z La Sportiva”

§ 1

Organizatorem konkursu „Wakacje z La Sportiva”, jest: portal wspinanie.pl, którego właścicielem jest Navigator Piotr Turkot, ul. R0gatka 9/1, 31-425 Kraków, zwanym dalej: „Organizatorem”.

§ 2

 1. Konkurs trwa od 6 sierpnia do 6 września 2018 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1. powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony internetowej wspinanie.pl.

§ 3

 1. Konkurs polega na zamieszczeniu przez Uczestnika Konkursu zdjęcia ze swoich sportowych wakacji na portalu społecznościowym Facebook jako komentarz do posta informującego o konkursie. Post konkursowy zostanie zamieszczony na profilu Facebook wspinanie.pl.

 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 4

 1. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie przystąpi do Konkursu.

 2. Przystąpienie do Konkursu dokonuje się poprzez zamieszczenie przez Uczestnika zdjęć w trybie § 5 ust. 2 Regulaminu.

 3. Uczestnik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza również wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Administrator danych może powierzyć firmie Bakosport sp. z o.o. na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu – a w szczególności z wysyłką nagród.

 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

§ 5

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie zdjęć z wakacyjnej wyprawy (dalej, jako: „zdjęcia”).

 2. Każda z osób wymienionych w §4 Regulaminu może wziąć udział w Konkursie poprzez zamieszczenie zdjęć w komentarzu do posta konkursowego na profilu Facebook wspinanie.pl w okresie trwania Konkursu. Uczestnik Konkursu może zamieścić maksymalnie 3 zdjęcia.

 3. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych wraz z wyłącznym prawem do wykonywania praw zależnych i wyłącznym zezwoleniem na wykonywanie praw osobistych do nadsyłanych zdjęć, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, przedmiotowych i terytorialnych. Uczestnik potwierdza również, że zdjęcia stanowią jego indywidualną i całkowicie oryginalną twórczość, nie są w jakikolwiek sposób obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, w żadnej swojej części nie stanowią one plagiatu, nie są kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby sfotografowanej do dysponowania jej wizerunkiem.

 4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego zdjęć przez Organizatorów, jak również przez podmioty upoważnione przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie,

  2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach – portal wspinanie.pl i profil Facebook wspinanie.pl – oraz formatach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów oraz egzemplarzy a także do powielania w inny sposób;

  3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;

  4. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  5. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

§ 6

 1. Organizatorzy mają prawo do decyzji o niekwalifikowaniu zdjęć do Konkursu w przypadku, gdy nie spełniają one założeń tematycznych lub wymagań Konkursu, w szczególności jeśli zawierają treści wulgarne, obraźliwe, niezgodne z prawem lub reklamowe. Interpretacja powyższych zastrzeżeń należy do Organizatorów i jest ostateczna. Odrzucenie zdjęcia skutkuje ukryciem/usunięciem postu użytkownika z komentarzy pod postem konkursowym.

§ 7

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty poprzez wyłonienie czterech Zwycięzców – dwóch Panów w kategorii męskiej i dwie Pani w kategorii damskiej. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 2. Nagrody główne w konkursie są następujące – kategoria damska: damskie ponczo Punch-It Poncho (Plum/Purple, rozmiar S), damskie spodenki Naiade Short (Purple, rozmiar M); kategoria męska: męska koszulkę Altitude Shirt (Tropic Blue/Lemonade, rozmiar M), męskie spodnie Compass Pant (Falcon / Brown, rozmiar L). Dodatkowo autorzy dwóch zdjęć, które dostaną największą liczbę polubień (like’ów na Facebook), dostaną po egzemplarzu najnowszego przewodnika „Jura Południowa” Grzegorza Rettingera (wyd. 3, 2018). Jeśli największą liczbę polubień będą miały zdjęcia jednego autora, otrzyma on jeden egzemplarz przewodnika, kolejny egzemplarz dostanie kolejny Uczestnik w tej klasyfikacji. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosujemy 2 egzemplarze pięknego albumu wydanego z okazji 90-lecia La Sportiva.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Jury – redakcja portalu wspinanie.pl. Decyzja Jury jest ostateczna.
 4. Nagroda zostanie przyznana, jeśli w konkursie weźmie udział co najmniej 20 Uczestników.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni do dnia 12 września (do godziny 24:00) na stronach portalu wspinanie.pl i profilu Facebook wspinanie.pl oraz poinformowani do dnia 11 września wiadomością prywatną na Facebook o wygranej w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody na podane przez nich adresy e-mailowe zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
  Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania Zwycięzcy wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatorów na stronie internetowej wspinanie.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.

§ 9

 1. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Nagrody lub prawo zamiany na inne produkty, który znajduje się w ofercie Organizatora, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) Nagrody.

 2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora z tytułu nieotrzymania Nagrody, z powodu okoliczności zaistniałych z winy Uczestnika Konkursu.

 3. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Nagrody. Nagroda przypada w takiej sytuacji Organizatorom.

§ 10

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej wiadomością prywatną na Facebooku, zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu.

 2. Zwycięzca zostanie poproszony przez Organizatorów o podanie swoich danych teleadresowych – imienia i nazwiska oraz adresu odbioru Nagrody – w formie e-mail. Niepodanie tych danych w terminie 30 dni od daty wysłania przez Organizatora do Uczestnika takiego e-maila, skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Nagrody. Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Organizatorów.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia Uczestnikowi Nagrody, jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych przez Uczestnika, o których mowa w ust. 2 powyżej lub ze zmiany danych osobowych podanych przez Uczestnika i nie poinformowania o tym Organizatorów, bądź z innych powodów, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.

§ 12

Udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 Regulaminu, oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§ 13

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wspinanie.pl i w czasie trwania Konkursu, o którym w §1 ust. 2. Regulaminu oraz w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Na życzenie Uczestnika Konkursu, Organizator prześle kopię Regulaminu Konkursu na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.wspinanie.pl i profilu Facebook wspinanie.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum