21 grudnia 2017 09:12

Komunikat Zarządu PZA w sprawie ESR/EKW po 15. KFG

System rejestracji aktywności taternickiej w Tatrzańskim Parku Narodowym budzi silne emocje i kontrowersje wśród części środowiska taternickiego, czego wyrazem są publikacje medialne, dyskusje na forach internetowych i portalach społecznościowych oraz uchwały trzech klubów zrzeszonych w PZA: KW Warszawa, KW Trójmiasto, KW Bielsko-Biała, a także Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Wobec pojawiających się w dyskusjach internetowych pytań, domniemań oraz zarzutów, Zarząd PZA oświadcza, że nie brał udziału przy tworzeniu ESR/EKW.

W sierpniu 2017 zostaliśmy zapytani telefonicznie przez TPN o opinię PZA dotyczącą rejestracji wyjść na drogi szkoleniowe przez instruktorów PZA. Nasza opinia była negatywna.

Zarząd PZA został poinformowany o zamiarze wprowadzenia systemu w październiku 2017, mniej więcej 10 dni przed spotkaniem w Dyrekcji TPN w trakcie ustalania jego agendy.

W trakcie spotkania, które odbyło się w dniu 23.10.2017, delegacja PZA wyraziła negatywną opinię dotyczącą zmian w sposobie rejestracji aktywności taternickiej. Dyrekcja TPN została również poinformowana, że Walne Zgromadzenie Delegatów PZA podjęło uchwałę o przeciwstawieniu się uruchomieniu elektronicznego systemu rejestracji, jeśli jego wprowadzenie nie jest związane z udostępnieniem nowych obszarów dla uprawiania taternictwa.

W sobotę 3 grudnia 2017 w ramach 15. Krakowskiego Festiwalu Górskiego odbył się panel dyskusyjny poświęcony zmianom zasad rejestracji wyjść taternickich. Organizatorem panelu był Tatrzański Park Narodowy. W jego trakcie przedstawiciele TPN przedstawili założenia i zaprezentowali działanie systemu informatycznego, który miałby zastąpić dotychczasowe rozwiązanie, czyli tradycyjne książki wyjść taternickich.

15. KFG – panel dotyczący wprowadzenia systemu ESR w Tatrach (fot. Adam Kokot / KFG)

Oprócz prezentacji rozwiązań technicznych, Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski złożył istotne deklaracje:

1. TPN nie jest zainteresowany zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych czy wrażliwych taterników. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje możliwość rejestracji wyjścia na wspinaczkę bez konieczności zakładania profilu osobowego czy podawania jakichkolwiek danych osobowych. Fakt zgłoszenia wyjścia taternickiego byłby w tym trybie potwierdzany poprzez nadanie unikatowego numeru identyfikującego wyjście. Takie rozwiązanie zapewnia pełną anonimowość osoby zgłaszającej wyjście na wspinaczkę, jednak ogranicza wiele dostępnych w systemie funkcji.

2. TPN nie zamierza wprowadzić jakichkolwiek opłat za uprawianie taternictwa oraz limitów osobowych dla poszczególnych ścian czy dróg dla dotychczas udostępnionych do wspinania obszarów Parku.

3. TPN deklaruje, że system miałby zostać uruchomiony w nadchodzącym sezonie 2018 na zasadach nieobligatoryjnych, a dotychczas funkcjonujące książki tradycyjne zostałyby utrzymane. Takie rozwiązanie może być utrzymane do czasu kiedy środowisko nie przekona się do proponowanej zmiany.

4. Dyrekcja TPN widzi możliwość podpisania porozumienia regulującego wzajemne relacje pomiędzy TPN a PZA, w którym powyższe deklaracje mogłyby zostać ujęte w formalne ramy.

Zarząd PZA stoi na stanowisku, że w trakcie KFG miała miejsce jedynie prezentacja proponowanego przez TPN rozwiązania i wstępna, choć gorąca dyskusja. Nie sposób jednak w półtorej godziny poruszyć wszystkich aspektów i wątpliwości związanych z konsekwencjami wprowadzenia planowanego rozwiązania. Mamy również przekonanie, że panel dyskusyjny w trakcie festiwalu nie jest miejscem, w którym można podjąć reprezentatywne dla środowiska wspinaczkowego decyzje. Uchwała WZD, definiująca negatywny stosunek do wprowadzenia ESR w Tatrach Wysokich, została podjęta przez delegatów klubów zrzeszonych w PZA, zatem jedynie kolejne Walne Zgromadzenie może podjąć wiążące dla klubów zrzeszonych w PZA decyzje.

Koncepcję, by w sezonie zimowym 2017/18 jedynym formalnie obowiązującym sposobem rejestracji były wpisy w tradycyjne książki wyjść taternickich, uznajemy za właściwą.

Widzimy również możliwość testowego uruchomienia jej elektronicznego odpowiednika dla przeprowadzenia ocen funkcjonalności, pod warunkiem, że korzystanie z tej opcji byłoby dobrowolne.

Podtrzymujemy zaproszenie Zarządu PZA dla Dyrekcji TPN do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów klubów zrzeszonych w PZA, jakie planowane jest w drugiej połowie maja 2018. Wydaje się, że pół roku dzielące nas od kolejnego WZD to optymalny okres na uspokojenie emocji i przygotowania się do merytorycznej dyskusji.

Mamy przekonanie, że WZD będzie właściwym miejscem dla dyskusji nieskrępowanej ograniczeniami czasowymi i organizacyjnymi oraz wypracowania decyzji w gronie statutowych reprezentacji zrzeszonych w PZA klubów.

W okresie, jaki pozostał nam do WZD, Zarząd PZA zamierza podjąć następujące działania:

 • zlecić niezależną ekspertyzę prawną dotyczącą zgodności dotychczas funkcjonujących książek wyjść taternickich z przepisami o ochronie danych osobowych oraz możliwości ewentualnego dostosowania tradycyjnych książek do tych przepisów, a także zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych zaproponowanego przez TPN rozwiązania, czyli ESR/EKW,
 • przygotować we współpracy z klubami PZA oraz dyrekcją TPN projekt porozumienia określający zasady funkcjonowania taterników w obszarze TPN, który szczegółowo określałby wzajemne relacje.

Sprawa ESR stała się pretekstem dla niektórych osób, w tym niestety również członków władz czy klubowych autorytetów, do realizacji nieuprawionych rozgrywek personalnych, a także stosowania radykalnej retoryki, która prowadzi wprost do pogorszenia relacji środowiska wspinaczkowego z instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody. Są to działania, które mogą przynieść poważne straty dla wszystkich wspinaczy, nie tylko taterników. Wiele lat środowisko nasze zdobywało pozycję racjonalnego i odpowiedzialnego partnera w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych w rejonach wspinaczkowych. Pozycję tę możemy bardzo szybko utracić w konsekwencji tych radykalnych postaw i działań.

Zwracamy się z apelem do całego środowiska o uspokojenie emocji oraz o powstrzymanie się od agresywnych czy obrażających sformułowań w prowadzonej medialnie dyskusji.

Mamy przekonanie, że jedyną racjonalną strategią dla środowiska taternickiego są partnerskie relacje z TPN i wzajemna współpraca.

Zarząd PZA
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  clue sprawy [1]
  "Mamy przekonanie, że jedyną racjonalną strategią dla środowiska taternickiego są…

  21-12-2017
  krasssnal