2 listopada 2017 16:35

23 października odbyło się spotkanie PZA i TPN – podsumowanie

W dniu 23.10.2017 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli PZA z władzami Tatrzańskiego Parku Narodowego. Protokół z tego spotkania poniżej.

Ad1) Wspinanie w rejonie Doliny ku Dziurze

Ściana nad Dziurą została wpisana do zadań ochronnych na rok 2018 po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Naukową Parku (udostępnienie ściany na jeden sezon – 2018). Oznacza to, że w przyszłym roku zostanie ona udostępniona do wspinaczki letniej. Ściana nad Dziurą zostanie wpisana do zarządzenia w sprawie uprawiania taternictwa powierzchniowego na terenie TPN. Zawarte tam zostaną zasady jej udostępnienia, w większości przedstawione przez PZA wraz z wnioskiem o jej udostępnienia. Projekt zarządzenia zostanie konsultowany z PZA. Przed udostępnieniem wykonana zostanie ekiperska inwentaryzacja ściany.

Ad2) Perspektywy udostępnienia dla działalności wspinaczkowej w rejonie Wielkiej Turni 

W sezonie 2017/2018 nie ma możliwości udostępnienia Wielkiej Turni. Zostało już do tej pory w tej kwestii zrobione bardzo dużo (kilka spotkań i wizje w terenie. Sytuacja jest zupełnie inna, jakby się wydawało środowisku, ponieważ funkcjonują zawiłe przepisy i formalności, które trzeba pokonać. Przyczyną braku zgody nie jest niechęć TPN – jak jest ogólnie uznawane. Wydają się możliwe dwie ścieżki: podjęcie badań naukowych (zgłoszenie tematu badawczego, który będzie analizą stanu aktualnego jak i stanu po dopuszczeniu wspinania) lub też dopuszczenie wspinania limitowanego na podstawie indywidualnych zgód (podobnie jak w Karkonoskim PN). Druga opcja wymaga wewnętrznej dyskusji TPN oraz weryfikacji możliwości prawnych wydawania takich zezwoleń.

Ad3) Udostępnianie jaskiń

PZA wnioskuje o udostepnienie czterech nowych jaskiń: Niebieska Studnia, Mała w Mułowej, Studnia w Kazalnicy, Szczelina Chochołowska, oraz możliwości kilku zezwoleń rocznie do jaskiń Bańdzioch Kominiarski i Wysoka. Ustalono, że w przyszłym roku PZA wystąpi z wnioskiem o wykonanie inwentaryzacji ww. czterech jaskiń. Po jej wykonaniu jaskinie mogłyby zostać wpisane do udostępnienia do zadań na rok 2019. Wniosek będzie musiał uzyskać pozytywną opinię Rady Naukowej Parku. Jednocześnie inne obiekty mogą zostać usunięte z listy jaskiń dotychczas udostępnianych, np. Tunel Małołacki. Wszystkie propozycje zmian przed ich wprowadzeniem skonsultowane zostaną z PZA. W odniesieniu do Szczeliny Chochołowskiej rozważano ograniczenia udostępniania (np. tylko kursy, limity itp.) na podstawie każdorazowego zezwolenia.

Ad4) Zasady udzielania zezwoleń na przejście Głównej Grań Tatr

Jedyne możliwe rozwiązanie to indywidualne zgody i ujęcie tego przedsięwzięcia w zadaniach ochronnych oraz planie ochrony. Wymaga to jednak wewnętrznych konsultacji w TPN oraz weryfikacji możliwości prawnych wydawania takich zezwoleń. TPN przekaże PZA ustalenia w tej kwestii.

Ad5) Koncepcja obszarowego podejścia do udostępniania w zakresie działalności skiturowej i skiaplinistycznej

Obszarowe udostępnianie nie jest możliwe ze względu na zapis w ustawie o ochronie przyrody, wskazujący na udostępnianie liniowe – szlaki narciarskie.

Ad6) Problem dualizmu pomiędzy regulacjami związanymi z udostępnianiem terenów do zimowej działalności wspinaczkowej oraz skialpinistycznej

Dział Udostępniania TPN przygotował koncepcję udostępnienia konkretnych linii podejścia / zjazdów na terenach taternickich. Po wewnętrznej konsultacji propozycja zostanie przedstawiona PZA. Powstała intencja, aby nowe linie (jeśli zostaną dopuszczone) udostępnione zostały tylko dla działalności prywatnej, a nie komercyjnej (przewodnictwo i szkolenia).

Ad7) Rejestracja wyjść taternickich i jaskiniowych

Jaskiniowa książka wyjść pozostanie w obecnej – elektronicznej – wersji. Taternicy jaskiniowi nie zgłaszają uwag. Gotowa jest książka wyjść taternickich powierzchniowych w formie elektronicznej. Jest to przełożenie aktualnej książki papierowej. Nie jest to wprowadzenie nowego systemu, a zmiana nośnika poprzez który będą dokonywane wpisy. System taki funkcjonuje w innych rejonach (czeskie Karkonosze, jaskinie na Jurze), z powodzeniem działa system jaskiniowy. PZA wyraziło opinię, że jest zobowiązane do przeciwstawienia się wprowadzeniu tego systemu oraz że środowisko kojarzy jego wprowadzenie z limitowaniem i opłatami. TPN oświadczył, że limity nie zależą od rodzaju rejestracji wyjść. Nie planuje się wprowadzania opłat za wspinanie ani rezerwacji wyjść. Nie planuje się także wprowadzania limitów. Elektroniczny system zastąpi papierową książkę wyjść i będzie spełniał te same funkcje.

TPN zaproponował wprowadzenie elektronicznej książki oraz jednoczesne funkcjonowanie papierowej książki wyjść, będzie to jednak utrudnieniem dla taterników, gdyż aby znać obłożenie dróg będą musieli sprawdzać obydwa rejestry. Powodem wprowadzenia elektronicznej książki wyjść jest również kwestia ochrony danych osobowych, bowiem papierowa książka wyjść nie spełnia wymogów w tej kwestii. Obawy związane z brakiem zasięgu i sprzętu (np. smartfonu) w celu dokonania wpisów rozwiązane zostaną w ten sposób, że TPN zainstaluje w schroniskach tablety dedykowane tylko elektronicznym książkom wyjść z niezależnym dostępem do internetu. Ustalono, że kwestia elektronicznej książki wyjść zostanie przedstawiona na KFG.

Ad8) Plany zbudowania kanalizacji w obrębie infrastruktury na Hali Gąsienicowej i oraz w Dolinie Morskiego Oka.

TPN posiada koncepcję budowy sieci kanalizacji w różnych rejonach Parku. Będzie ona realizowana w miarę możliwości finansowych i formalnych (uzyskanie stosownych zezwoleń). PZA zwróciło się z prośbą o udostępnienie projektu kanalizacji obiektów na Hali Gąsienicowej. Projekt taki nie został jednak jeszcze wykonany.

Ad9) Szkolenie i przewodnictwo na terenie TPN – zasady udzielania licencji na prowadzenie tego typu działalności

TPN nie posiada narzędzi prawnych, by odmówić udzielenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Parku. Kwestia przewodnictwa jest uregulowana w przepisach państwowych, kwestia prowadzenia szkoleń nie jest. Podstawą do odmowy udzielenia zgody na prowadzenie szkoleń na terenie Parku może być ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Zaproponowano powołanie komisji oceniającej kompetencje danej osoby do prowadzenia szkoleń. Komisja wspierałaby Dyrektora w podejmowaniu decyzji, czy udzielić zgodę na prowadzenie szkoleń przez osoby nieposiadające obowiązujących dotychczas dokumentów potwierdzających uprawnienia np. legitymacji instruktora.

Możliwe, że kwestie te zostaną uregulowane zarządzeniem Dyrektora Parku, ale sprawa wymaga jeszcze przeanalizowania pod względem możliwości prawnych. Podstawą wszystkich działań jest sprawa bezpieczeństwa. Ustalono, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozytywna kampania PR, promująca przewodników i instruktorów posiadających odpowiednie kompetencje. TPN wesprze kampanie, ale powinny ją przygotować zainteresowane organizacje.

Ad10) Regulacje dotycząca zasad prowadzenia kursów zimowych na Hali Gąsienicowej (dotyczy między innymi kursów lawinowych, skiturowych, turystyki zimowej, taternictwa zimowego)

TPN poinformował, że każda „szkoła” organizująca kursy lawinowe powinna uzyskać z TPN odrębne zezwolenie na ich organizację. Zezwolenie wskazuje dokładne lokalizacje oraz zasady organizacji takich szkoleń. Betlejemka ma złożyć taki wniosek wraz z listą instruktorów, które takie szkolenia będą realizować. Możliwe jest, że kwestia szkoleń zostanie uregulowana zarządzeniem Dyrektora Parku. Jego treść zostanie skonsultowana z PZA.

Ad11) Projekt rewitalizacji asekuracji na terenach wspinaczkowych oraz w obszarze jaskiń na terenie TPN  – zaangażowanie TPN/TOPR/PZA

Nie poruszono ww. kwestii.

W spotkaniu uczestniczyli:

PZA:

 • Piotr Pustelnik – Prezes PZA
 • Piotr Xięski –  Wiceprezes PZA, Przewodniczący Komisji Tatrzańskiej PZA
 • Miłosz Jodłowski – Członek Zarządu PZA,  Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych
 • Monika Strojny – Członek Zarządu PZA, Przedstawiciel Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego
 • Agnieszka Burczyk – przedstawiciel Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA
 • Dominik Cysewski – Przedstawiciel Komisji Tatrzańskiej PZA oraz Komisja Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych

TPN:

 • Szymon Ziobrowski – Dyrektor TPN
 • Bogusława Filar – Starszy specjalista ds. udostępniania

źródło: PZA
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum