17 maja 2016 15:11

Sprawozdanie Zarządu PZA za lata 2013-2016

W dniach 21-22 maja w Podlesicach odbędzie się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu, który wybierze nowe władze. Zarząd opublikował sprawozdanie obejmujące działalność związku w latach 2013-2016.

logo pza1

Zarząd PZA – sprawozdanie, kadencja 2013r. – 2016r.

Przedstawiamy Wam sprawozdanie ustępujących Władz PZA, które w zakresach szczegółowych dla poszczególnych komisji i organów władz obejmuje okres ostatniego roku, jaki minął od poprzedniego sprawozdawczego XVIII WZD. Ponieważ zbliżający się XIX WZD PZA jest zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, postanowiliśmy w kilku zdaniach podsumować działalność PZA w wymiarze organizacyjnym.

Kończąca się kadencja nie różniła się zasadniczo od poprzedniej. Wszystkie kluczowe dla zrzeszonych w PZA klubów, ale też po prostu dla środowiska wspinaczy funkcje i zadania były przez PZA realizowane. Utrzymane zostały wszystkie obiekty bazy noclegowo-szkoleniowej w TPN. Obronną ręką udało się wyjść z impasu jakim było okresowe wyłączenie z użytkowania COS Betlejemka jakie miało miejsce w 2014 roku. Udało się nie tylko przywrócić normalne funkcjonowanie Betlejemki, ale również podnieść standard i bezpieczeństwo przebywających w budynku osób. Utrzymany został również dostęp do wszystkich dotychczas funkcjonujących rejonów wspinaczkowych w obszarze TPN.

Związek brał aktywny udział w przygotowaniu planu ochrony TPN, co jest szerzej opisane w sprawozdaniu Komisji Tatrzańskiej. Należy podkreślić, iż ani TPN ani członkowie władz PZA nie proponowali i nie lobbowali za wprowadzeniem elektronicznego systemu rejestracji wspinaczy. Rozwiązanie takie było tylko dopuszczone w przypadku zgody na udostępnienie nowych rejonów wspinaczkowych w obszarze TPN. Również w pozostałych rejonach skalnych udało się nie tylko utrzymać dostęp do wspinania na dotychczasowym poziomie, ale również podpisać w sumie kilkanaście umów korzystnie regulujących lub legalizujących status naszego środowiska.

W kończącej się kadencji Zarząd i Komisje wypełniały skuteczne swoje kluczowe zadanie jakim jest utrzymanie dofinansowań funkcjonujących w PZA dyscyplin. Wobec skutków trwającego od 2007 roku kryzysu ekonomicznego i kurczeniu się rynku komercyjnych sponsorów naszej aktywności, dofinansowania reprezentowanych w PZA form aktywności ze strony MSiT jest podstawowym zadaniem dla PZA. Każdego roku środki jakimi dofinansowane są zgrupowania, wyprawy, obozy, konsultacje i zawody wpisane do kalendarza imprez PZA oscylują w kwocie 2 mln zł.

Również sprawa utrzymania wydawania Taternika w formie kwartalnika znalazła jak się nam wydaje dobre rozwiązanie. Współpraca z wydawnictwem InfoMax daje nadzieję na stabilny rozwój i dalsze funkcjonowanie tytułu.

Udało się również naszemu środowisku uniknąć dramatycznych wydarzeń czy poważniejszych wstrząsów jakimi w poprzedniej kadencji były tragedia na Broad Peak czy sprawa Golden Lunacy, jednak konsekwencje wspomnianych spraw odcisnęły się swoim piętnem również w mijającej kadencji. Środowisko wspinaczkowe w Polsce jest w naszej opinii podzielone a pęknięcia i rozwarstwienia są aż nader widoczne. Mamy wrażenie, że nawet w kluczowych dla wspinaczy sprawach jakimi jest zachowanie swobodnego dostępu do rejonów wspinaczkowych, czy perspektywy pozyskania dostępu do nowych obszarów mamy trudności z dogadaniem się we własnym gronie.

Niepokojąca jest również bierność środowiska w sytuacjach w których występuje zjawisko nagonki na osoby które bezinteresownie, poświęcając swój prywatny czas, wystawiając często na szwank swoją pozycję zawodową, działają w interesie i na rzecz całego środowiska. Nasze zaniepokojenie jest spowodowane nie tyle faktem występowania samych ataków, pomówień czy obrzucania tych osób inwektywami na środowiskowych forach internetowych, co brakiem reakcji milczącej większości, która po prostu biernie przygląda się temu zjawisku. Nie dziwi zatem, że zapał do działania wśród osób, które zdecydowały się na podjęcie wyzwania i realizowanie społecznie świadczonej pracy na rzecz całego środowiska systematycznie maleje. Również osoby zapraszane w trakcie kadencji do współpracy w komisjach PZA wykazują powściągliwość jasno deklarując obawę przed wystawianiem się na bezpardonowe ataki.

Niestety PZA przybyło w znaczący sposób spraw toczących się w sądach. W mijającej kadencji było ich 12, z czego 9 pozostaje w toku. Dodatkowo PZA podlegała licznym kontrolom, urząd skarbowy kontrolował PIT, CIT oraz VAT, ZUS przeprowadził kontrole wszystkich umów z osobami fizycznymi zawieranych przez PZA. Odbyło się także kilka kontroli doraźnych MSiT.

Dużym problemem dla funkcjonowania biura, ale i całego składu Zarządu są sprawy kierowane przez Fundację Wspinka. Prezes Fundacji, Mateusz Paradowski nadesłał ponad 50 zapytań obejmujących kilka tysięcy stron dokumentów w ramach dostępu do informacji publicznej oraz skierował 8 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nadesłane wnioski zawierały także zapytania o przesłanie kopii faktur za zakup sprzętu wystawianych przez samego wnioskodawcę w okresie kiedy to firma INWESTBUD s.c. Mateusz Paradowski, Jan Paradowski była dostawcą zakotwień skalnych dla PZA.

PZA nie dysponuje możliwościami technicznymi i nie posiada wystarczającej ilości zatrudnionych osób do przygotowania tak dużej ilości materiałów. Jedyną możliwością dla spełnienia stawianych przed PZA oczekiwań byłoby długotrwałe zamknięcie biura i całkowite zawieszenie innych działań w celu skanowania dokumentów oraz przygotowywania zestawień tabelarycznych wnioskowanych przez Fundację Wspinka. Naszym zdaniem wiele wnioskowanych informacji wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Część z wnioskowanej informacji jest ogólnodostępna na naszej stronie lub innych serwisach wspinaczkowych, dodatkowo PZA nie ma potrzeby archiwizacji treści całej korespondencji kilkudziesięciu osób pracujących społecznie na rzecz PZA i środowiska; Związek nie jest to tego również zobligowany.

Poza skargami skierowanymi do WSA w Warszawie, przed sądem w Krakowie toczy się sprawa karna z prywatnego powództwa Mateusza Paradowskiego o pomówienie przeciwko dwóm osobom zajmującym się sprawami dostępu do rejonów wspinaczkowych, reprezentujących IŚW Nasze Skały.

Zapytania Fundacji Wspinka otrzymały także instytucje, które były do tej pory bardzo przyjaźnie nastawione do wspinaczy, finansowały działania ekiperskie i wyposażanie dróg wspinaczkowych w stałe punkty asekuracyjne oraz wspomagały nas w kwestiach dotyczących dostępu do skał. Instytucje te tracą zaufanie nie tylko do PZA, ale do całego środowiska wspinaczkowego. Współpraca ze wspinaczami nie kojarzy się już tym instytucjom z pozytywnymi efektami, ale raczej z ryzykiem.

Konsekwencją wszystkich opisanych powyżej spraw, w które wikłany jest PZA, jest to, że odciągają one Zarząd i Komisje od działalności na rzecz rozwoju wspinaczki. Zamiast zajmować się rzeczami istotnymi dla wspinaczy, władze Związku tracą czas na niepotrzebne spory sądowe.

Zasadnicze zmiany zostały wprowadzone przez MSiT w zakresie dofinansowań. Zmniejszone w sposób znaczny zostało dofinansowanie zawodów krajowych. Zmniejszono także wysokość kosztów pośrednich otrzymywanych przez związek (tych z których finansowana jest działalność biura PZA), zwiększając tym samym ilość środków przeznaczonych na zgrupowania, zawody zagraniczne i wyprawy. Jednocześnie nowe rozbudowane zasady rozliczeń oraz uszczegółowione wymogi dotyczące sprawozdań z odbywających się imprez, wymagają zwiększenia niezbędnych nakładów pracy, a w konsekwencji zatrudnienia dodatkowych osób w biurze PZA.

Zmiany legislacyjne na poziomie ustawy o Sporcie zmierzające do deregulacji stopni instruktorskich i trenerskich nie spowodowały poważniejszych problemów związanych z dopuszczeniem do rynku szkoleniowego osób nieposiadających stosownych kompetencji szkoleniowych. Blacha instruktora PZA jest nadal gwarantem jakości i bezpieczeństwa, docenianym przez osoby zainteresowane szkoleniami.

We współpracy z TOPR udało się usunąć niekorzystne zapisy dotyczące szkolenia z projektu ustawy zmieniającej ustawę o usługach turystycznych. Dzięki wprowadzonym zmianom zachowany został dostęp do usług szkoleniowych obecnych instruktorów.

Zarząd PZA

Skład Zarządu:

 • Prezes – Janusz Onyszkiewicz
 • Iwona Bocian (KW Katowice) – członek Zarządu
 • Wojciech Grzesiok (KW Gliwice) – członek Zarządu, członek Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej
 • Miłosz Jodłowski (KS Korona Kraków) – Wiceprezes, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody
 • Ditta Kicińska (WKTJ Poznań) – członek Zarządu, członek Komisji Tatrzańskiej i Komisji Ochrony Przyrody
 • Bogusław Kowalski (KW Toruń) – członek Zarządu, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 • Piotr Kubicki (KW Poznań) – członek Zarządu
 • Marek Wierzbowski (UKA Warszawa) – Sekretarz Generalny, członek Komisji Tatrzańskiej
 • Piotr Xięski (KW Katowice) – Wiceprezes, członek Komisji Tatrzańskiej
 • Marcin Zwoliński (KS Kandahar) – członek Zarządu, przewodniczący Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego do marca 2015
 • Tomasz Poznański (KW Rzeszów) – członek Zarządu, członek Komisji Wspinaczki Sportowej
 • Michał Waś (KW Warszawa) – członek Zarządu

Pełne sprawozdanie w wersji PDF: Sprawozdanie Zarządu na XIX WZD PZA
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  PZA - poprawa komunikacji i transparentności [28]
  Pomijając wnikania w kwestie sporne, która strona ma rację i…

  18-05-2016
  Passenger