30 grudnia 2013 13:10

Kurs instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA – 2014

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA informuje, że w sezonie zimowym 2013/2014 zostanie zorganizowany kurs na stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego.

pza-logo

I etap kwalifikacji:

Do dnia 10 stycznia 2014 r. na adres mailowy knw@pza.org.pl należy przesłać zgłoszenie chęci uczestnictwa wraz z następującymi informacjami :

 1. Zimowy dorobek górski z ostatnich 5 lat, z opisem działalności skiturowej i wspinaczkowej (w formie wykazu zawierającego co najmniej datę, rejon górski, trasę/drogę wspinaczkową, partnera/ów itp.)
 2. Dorobek sportowy w zakresie skialpinizmu.
 3. Informacje dodatkowe świadczące o doświadczeniu w zakresie narciarstwa i wspinaczki wysokogórskiej.

II etap kwalifikacji – dokonuje zespół powołany przez Komisję NW PZA na podstawie:

 1. Egzaminu praktycznego z umiejętności jazdy na nartach poza zorganizowanymi terenami narciarskimi. Wymagane bardzo dobre umiejętności jazdy w terenie w każdych warunkach śnieżnych z plecakiem oraz wyposażeniem podstawowym niezbędnym do turystyki wysokogórskiej (szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym).
 2. Analiza przedstawionego dorobku górskiego.
 3. Rekomendacja klubu macierzystego zrzeszonego w PZA.

Komisja zastrzega sobie prawo do dodatkowych egzaminów w przypadku zbyt dużej liczby chętnych, szczególnie z zakresu znajomości zaawansowanych technik zimowej turystyki wysokogórskiej (raki, czekan, asekuracja itp.), oraz z zakresu lawinoznawstwa (wybór drogi, analiza ryzyka itp.) i partnerskiego ratownictwa lawinowego (obsługa detektorów lawinowych, taktyka ratownictwa partnerskiego).

Informacje o kursie:

Kurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach i zakończony egzaminem:

I etap – szkolenie stacjonarne w dniach: 9 – 14 marca 2014 (wraz z jednym dniem rezerwowym); Tatry

II etap – 3 wyjścia turowe – w tym jedno obserwowane jako element egzaminu (metodyka prowadzenia zajęć praktycznych), termin zostanie ustalony w ramach grup; Tatry

III etap – egzamin teoretyczny – termin zostanie ustalony po II etapie; Zakopane

Aby otrzymać uprawnienia instruktora każdy kursant, który zda egzamin, musi odbyć staż na rzecz PZA w wymiarze 2 dni.

Kierownik Kursu: Jan Krzysztof

Uprawnienia po kursie:

Instruktor narciarstwa wysokogórskiego jest uprawniony do prowadzenia kursów w zakresie narciarstwa turowego na obszarach nie obejmujących terenów lodowcowych, szczególnie organizowanych w ramach klubów zrzeszonych w PZA i dla członków tych klubów.

Instruktor nie może prowadzić działalności innej niż zorganizowane szkolenie, lub doskonalenie w takiej formie organizacyjnej by nie zachodziło podejrzenie wykonywania usług przewodnika górskiego w zakresie określonym w ustawie o usługach turystycznych.

Szacowany Koszt:

2500zł + 75 zł (opłata za egzamin kwalifikujący).

W cenę wliczone są: zajęcia praktyczne, teoretyczne, opieka instruktorów. Cena nie obejmuje: noclegów, wyżywienia, transportu, kosztów wyciągów.

Maksymalna liczba uczestników: 20 osób, minimalna: 5 osób.

Minimalne wymagania:

 1. Przynależność do Klubu zrzeszonego w PZA.
 2. Ukończone 24 lata w dniu rozpoczęcia kursu.
 3. Wykształcenie średnie.
 4. Ważne badania lekarskie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego.
 5. Niekaralność w rozumieniu Kodeksu Karnego (złożenie oświadczenia – osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.[25]).
 6. Ubezpieczenie NNW oraz OC – na czas trwania kursu i egzaminu, oraz ubezpieczenie pokrywające koszty ewentualnej akcji ratowniczej z udziałem śmigłowca na obszarach górskich Słowacji.

Z górskim pozdrowieniem,
Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego PZA
 • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum