19 maja 2008 08:01

Zakrzówek – krok bliżej gwarancji dla wspinaczy

Jak pamiętacie po skonsolidowaniu i wykupieniu terenów Zakrzówka przez dużą portugalską firmę developerską (Gerium Development), która zamierza w tym rejonie dokonać poważnych inwestycji, powstało ryzyko zamknięcia Zakrzówka dla wspinaczy. Krakowskie środowisko wspinaczkowe (głównie za sprawą prezesa KW Kraków Adama Potoczka, ale także z udziałem wspinanie.pl) stara się kontrolować proces inwestycyjny, tak by tereny wspinaczkowe na Zakrzówku zachowały swój charakter.


Zakrzówek z lotu ptaka
fot. Krzysztof Karolczyk/AG/Wyborcza

3 marca 2008 został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania terenów Zakrzówka (patrz news). Mimo, że w projekcie planu cel wspinaczkowy tych terenów został wpisany, dla pewności postanowiliśmy uczczegółowić niektóre zapisy. Adam Potoczek zgłosił oficjalne uwagi do planu (patrz pismo) i… wszystkie nasze propozycje zostały uwzględnione w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa z 9 maja 2008 (patrz bip.krakow.pl).

Nasze uwagi do planu:

1. §19 ust 2 otrzymałby brzmienie: ,,Jako przeznaczenie
podstawowe ustala się publicznie dostępną zieleń
urządzoną a ponadto w Terenie ZP.6 urządzenie ścian
wspinaczkowych i trawersowych.”

2. §19 ust 3 dotychczasowe punkty 6 i 7 otrzymałyby
odpowiednio numeracje 5 i 6

3. §19 ust 4 otrzymałby brzmienie: ,,Warunkiem lokalizacji
obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupełniający i
obsługujący charakter, dostosowanie ich do wymogów
przeznaczenia podstawowego oraz spełnienie zasady, aby
łączna powierzchnia terenów związanych z
przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż
30% powierzchni terenów inwestycji. Lokalizacja w/w
obiektów nie może ograniczać korzystania z
podstawowego przeznaczenia Terenów ZP.6.

4. §19 ust 6 pkt 2 otrzymałby brzmienie: "w przypadku
urządzania szlaków pieszych, konnych, rowerowych oraz
narciarstwa biegowego, a także punktów widokowych ich
lokalizacja powinna uwzględniać zagrożenia wynikające
z przeznaczenia podstawowego Terenu ZP.6 oraz
obowiązuje wykonanie wszelkich niezbędnych
zabezpieczeń (takich jak: balustrady, schody terenowe,
tablice informacyjne, itp.)"

5. §19 ust 5 pkt 3 otrzymałby brzmienie: "zakaz
przekształcania oraz zmian powierzchni, faktury i barwy
ścian skalnych, za wyjątkiem realizacji przeznaczenia
podstawowego określonego w ust 2."

Oczywiście to nie koniec walki o Zakrzówek – projekt planu musi zostać teraz zatwierdzony przez Radę Miasta. Następnie trzeba będzie "w boju" przetestować faktyczną wartość i moc zaprojektowanych zapisów…

Mysza

Newsy w sprawie Zakrzówka:

Tagi:  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

    :/ [3]
    znając co nieco deweloperów i metody ich działania mam pewne…

    21-05-2008
    wujek_k