5 marca 2008 08:01

Zakrzówek – jest projekt planu zagospodarowania

Po skonsolidowaniu i wykupieniu terenów Zakrzówka przez dużą portugalską firmę developerską (Gerium Development), która zamierza w tym rejonie dokonać poważnych inwestycji, powstało ryzyko zamknięcia Zakrzówka dla wspinaczy. Krakowskie środowisko wspinaczkowe (głównie za sprawą prezesa KW Kraków Adama Potoczka, ale także z udziałem wspinanie.pl) trzyma rękę na pulsie, kontrolując proces inwestycyjny, tak by tereny wspinaczkowe na Zakrzówku zachowały swój charakter.


Zakrzówek z lotu ptaka
fot. Krzysztof Karolczyk/AG/Wyborcza

3 marca w Biurze Planowania Przestrzennego (ul. Józefa Sarego 4) został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania terenów Zakrzówka, który w dużym stopniu determinuje przyszły kształt i przeznaczenie tych terenów.


Pani Monika Antoniuk prezentuje projekt planu zagospodarowania Zakrzówka, po lewej Adam Potoczek (fot. wspinanie.pl)

Obszar interesujący nas wspinaczy na planie został oznaczony symbolem ZP.6 i ma mieć status "terenu zieleni urządzonej". Wg Moniki Antoniuk, autorki planu z biura zagospodarowania przestrzennego, celem planu jest m.in. to aby obszar ten był dostępny dla wszystkich krakowian oraz by zostało zachowane przeznaczenie wspinaczkowe skał znajdujących sie na tym terenie.


Fragment projektu planu zagospodarowania – obszar ze skałami to ZP.6. Cały plan możecie zobaczyć tutaj.

Fragment projektu planu dotyczący terenów ze skałami:

§ 19

1. Wyznacza się Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem ZP.5, ZP.6.

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się publicznie dostępną zieleń urządzoną.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:

 1. lokalizację plenerowych galerii rzeźby;
 2. lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu szlaków do jazdy na rowerach, z całkowitym wykluczeniem lokalizacji ciągów komunikacyjnych i urządzeń dla
  motocykli, samochodów terenowych i innych pojazdów silnikowych;
 3. lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu szlaków pieszych, konnych, rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego wraz z niezbędną infrastrukturą (np. nawierzchnie, elementy zabezpieczające takie jak balustrady, schody terenowe);
 4. lokalizację elementów wyposażenia parku;
   
  Ponadto, wyłącznie w Terenie ZP.6:
   
 5. urządzenie ścian wspinaczkowych i trawersowych;
 6. urządzenie punktu widokowego na wierzchowinie dawnego kamieniołomu Kapelanka;
 7. lokalizację tymczasowych estrad lub scen oraz trybun lub widowni (również z zadaszeniem) – dla urządzania widowisk plenerowych;

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń towarzyszących w ramach przeznaczenia dopuszczalnego jest ich uzupełniający i obsługowy charakter, dostosowanie ich do wymogów przeznaczenia podstawowego oraz spełnienie zasady, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 30 % powierzchni terenu inwestycji.

5. Obowiązują następujące zakazy:

 1. zakaz budowy budynków, wiat i innych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów określonych w ust. 3 pkt 7;
 2. zakaz budowy ogrodzeń;
 3. zakaz przekształcania oraz zmian powierzchni, faktury i barwy ścian skalnych, za wyjątkiem realizacji przeznaczenia dopuszczalnego określonego w ust. 3
  pkt 5.

6. Ustala się następujące warunki zagospodarowania Terenów ZP.5, ZP.6:

 1. działania inwestycyjne należy prowadzić z zachowaniem istniejącego ukształtowania terenu, szaty roślinnej oraz z ograniczeniem ingerencji w istniejący teren. Obowiązuje ochrona muraw kserotermicznych;
 2. w przypadku urządzania szlaków pieszych, konnych, rowerowych oraz dla narciarstwa biegowego a także punktów widokowych obowiązuje wykonanie
  wszelkich niezbędnych zabezpieczeń (takich jak: balustrady, schody terenowe, tablice informacyjne itp);
 3. w przypadku urządzania galerii plenerowych dopuszcza się ustawianie rzeźb i instalacji artystycznych na postumentach o powierzchni nie przekraczającej
  4 m2, wykonanie instalacji oświetlenia oraz urządzenie utwardzonych ścieżek pieszych.
 4. wysokość urządzeń wymienionych w ust. 3 pkt 7 nie może przekraczać 8 m;
 5. obowiązuje kształtowanie nawierzchni utwardzonych jako naturalne o zagęszczonym gruncie, żwirowe lub z kamienia naturalnego. Nie dopuszcza się wykonywania nawierzchni asfaltowych i betonowych;
 6. dla wszystkich elementów wyposażenia parku wymagana jest jednolita forma na całym obszarze objętym Strefą Ochrony i Kształtowania Wartości
  Przyrodniczych;
 7. dla określonego na Rysunku Planu Stanowiska Roślin Chronionych objętych ochroną ścisłą, o którym mowa w §12 ust. 5, obowiązuje uwzględnienie jego ochrony, realizowanej wg przepisów odrębnych;
 8. w związku z położeniem w sąsiedztwie planowanego Kanału Krakowskiego, w Terenie ZP.5 mogą obowiązywać ograniczenia wynikające z lokalizacji
  obwałowań – zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony przed powodzią.

7. Wszystkie podejmowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania Terenów ZP.5, ZP.6 należy stosować łącznie z ustaleniami zawartymi w rozdziałach I i II.

Cały projekt planu znajdziecie tutaj. Zachęcam zwłaszcza tych z doświadczeniem prawniczym do przeanalizowania całości, może uda się coś wyłapać na tym etapie. Może trzeba dopisać jakiś paragraf?

Wydaje się, że zmierzamy w dobrym kierunku, ale trzeba kontrolować cały proces decyzyjny i uważnie przeanalizowac wszystkie zapisy planu – one determinują to, czy będzie można wspinać się na Zakrzówku. Ale nawet dobre zapisy w planie nie zamkną sprawy, konieczna będzie kontrola i nacisk na inwestora/właściciela na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Mysza

Newsy w sprawie Zakrzówka:

Tagi: • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  A to projekt amfiteatru obok Freneya. [32]
  By nieco ochłonąć po lekturze wysoce optymistycznej notatki o Zakrzówku,…

  5-03-2008
  www