28 maja 2007 08:01

Akcja "Tatry bez młotka" – odsłona 2007

Rozpoczynamy drugi sezon działań akcji TBM (patrz Rusza akcja “Tatry bez młotka”). Rozpoczynamy go bogatsi w doświadczenia poprzedniego lata, we wnioski z brytanowych dyskusji oraz owoce panelu na III KFG. W podstawowym zarysie, tak przedstawia się program naszych działań i jego podbudowa.

1. Finanse

Fundacja Kukuczki przeznaczyła na realizację zadań akcji w 2007 roku 10 tyś zł: 4756 zł z wpłat celowych  oraz 5264 zł z wpłat niededykowanych. W połączeniu z posiadanym na stanie materiałem w postaci ok. 60 haków, ok. 250 spitów i stanowisk, wiertarki z dwoma akumulatorami, wierteł, 2 lin oraz kilku szczotek drucianych i młotków – pozwala to nam , przynajmniej w zakresie materialnym, spokojnie planować dalsze działania.

2. Organizacja

W kwestiach organizacyjnych w ramach akcji nie zaszły żadne zmiany i tak jak do tej pory będzie ona prowadzona pod patronatem TOPR i ze środków TOPR. Dotację w ww. kwocie 10 tyś zł przekaże na rzecz akcji TBM, jak w poprzednich latach, fundacja im J. Kukuczki.

Organizacją akcji zajmuje się wciąż ta sama Grupa Robocza, składająca się z A. Marcisza, P. Korczaka, A. Pieprzyckiego i pełniącego funkcję koordynatora A. Paszczaka. Współpracującymi z Grupą Roboczą są także kustosze stref, którymi są:

 • dla grupy Mnicha: A. Marcisz, P. Korczak, T. Opozda,
 • dla Zamarłej: A. Pieprzycki, R. Rokowski,
 • dla Kościelca: P. Drobot,
 • dla Kotła Kazalnicy: roboczo A. Paszczak.

Ciągle potrzebujemy dodatkowego kustosza dla Kościelca, przyjęliśmy bowiem zasadę min. 2 osób dla stref sportowych.
Dla stref tradycyjnych oczekujemy na zgłoszenia osób chcących zająć się czołówkami MSW, Cubryny i Kopy, Żabim Mnichem (wystarczy po jednej osobie, ale może być oczywiście więcej) oraz oczywiście Kazalnicą, gdzie konieczne wydają się co najmniej 2 osoby, ze względu na wagę terenu.

3. List autorów dróg

Skierowany do całego naszego środowiska list Autorów dróg wydaje się być ważnym wydarzeniem, aczkolwiek musi on być rozpatrywany wyłącznie w odniesieniu do zawartych w nim treści, bez niepotrzebnych nadinterpretacji.

Starsi koledzy przekazali nam w istocie 3 podstawowe sugestie, które stanowią powrót do litery Porozumienia Tatrzańskiego, a nie odejście od niej, i dlatego jest ten głos niezmiernie istotny.

Konsultacja autora drogi w zakresie zmiany typu asekuracji, jak też zakaz zmiany wymogów psychicznych, są bowiem w rzeczy samej elementami Porozumienia i dobrze się chyba stało, że zwrócono nam na to uwagę.

Te 3 wspomniane sugestie są zaś następujące:

 1. Uznanie istnienia stref sportowych i związanego z tym charakteru wyposażenia nie może pozbawiać autora drogi prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec instalacji punktów wierconych na swojej drodze. Domyślnie jednakże, umieszczenie spitów jest tu dopuszczalne.
 2. Poza strefami sportowymi, prawo autora drogi do wyrażenia niezgody na instalowanie dodatkowych punktów wierconych jest fundamentalne i ewentualna zgoda nie może być traktowana domyślnie.
 3. Sygnatariusze apelu nie wyrażają zgody na instalację dodatkowych spitów na swoich drogach w strefach tradycyjnych.

Wnioski praktyczne wynikające z tego stanowiska są następujące:

 1. W strefach sportowych będziemy publikować listę dróg przeznaczonych do przystosowania do przejść bez młotka. Zakładamy, że jeżeli jakikolwiek autor drogi będzie przeciwny instalacji spitów na swej linii, jego rolą będzie powiadomienie o tym akcji, lub Janusza Kurczaba, który zgadza się na rolę “łącznika między nowymi a starymi czasy”. Inicjatywa leży tu więc po stronie autora drogi.
 2. W strefach tradycyjnych domyślnie obowiązuje zasada status quo, a więc zakaz dobijania jakichkolwiek nowych spitów bez zgody autora drogi. Inicjatywa leży tu po stronie ekipera, który powinien uzyskać zgodę autora drogi na swe ewentualne działania (ograniczone dodatkowo zasadami Porozumienia). Zgoda taka nie jest oczywiście wymagana na wymianę starych nitów lub spitów, ani tym bardziej na wymianę lub usunięcie starych haków.
 3. Na drogach sygnatariuszy Apelu, żadne nowe spity nie będą dobijane.

Jak widać zatem, Apel nie stanowi żadnej rewolucji, a jedynie uściślenie zawartych wcześniej ustaleń.

4. Działania akcji – strefy sportowe

W nadchodzącym sezonie planujemy zająć się głównie Zamarłą Turnią i Kościelcami, z naciskiem na reekipowanie dróg, mniej zaś na drogi nowe. Szczególnie na Zamarłej wydaje się, że możliwości eksploracyjne są w znacznej mierze wyczerpane, ale dopiero dokładne zbadanie terenu pokaże, czy tak jest w istocie. Być może, na ścianie pd-zach lub na pd. ścianie Zmarzłej Przełęczy jakieś możliwości się ujawnią.

Reekipowanie odbędzie się na podobnych zasadach jak na Mnichu: usunięte zostaną stare haki, w ich miejsce, tam gdzie nie będzie możliwości użycia asekuracji ruchomej, zainstalowane będą kotwy. Wyposażone zostaną stanowiska, natomiast wykluczone będą spity "techniczne" (pozwalające na uniknięcie makro-kruszyzny) oraz spity umieszczane obok dobrych miejsc na kostki.

Obowiązywać będzie zasada, że spit przelotowy będzie mógł zostać umieszczony:

 • tylko zamiast egzystującego do tej pory haka
 • tylko w przypadku, gdy w miejsce haka lub obok niego nie da się zainstalować pewnego przelotu z kostki lub frienda z zestawu standardowego.

Lista dróg przewidzianych do re-ekipowania pozostała w większości niezmieniona i wygląda następująco:

Zamarła Turnia

 • Motyka
 • Jargiło-Paćkowski
 • Kant Pietscha
 • Kant Heinricha
 • Klasyczna
 • Prawi Wrześniacy
 • Zacięcie Komarnickich
 • Lewa Pilchówka
 • Bombay
 • Aligator
 • Lewi Wrześniacy
 • Lewy Heinrich
 • Zmarzła Przełęcz Wprost
 • Wariant Głazków

Kościelec

 • Gąsiecki
 • Byczkowski
 • Kajka
 • Luniak-Wolf
 • Prawy Dziędzielewicz wraz z wariantem prostującym
 • Sprężyna
 • Stanisławski (jedynie przegląd, droga wydaje się być w pełni wyposażona)

Zadni Kościelec

 • Patrzykont
 • Krawędź WZ
 • Nieznana Ziemia

W grupie Mnicha pozostało nam do wykonania wyposażenie ściany pn-zach i zachodniej, jednak zakres prac będzie tam stosunkowo wąski – tylko wyposażenie stanowisk oraz nieliczne punkty przelotowe. Nieliczne dlatego, że drogi na tych ścianach posiadają bardzo dobre możliwości asekuracji naturalnej. Być może pojawi się możliwość poprowadzenia jakiegoś nowego wariantu.

Działalność eksploracyjna jest jeszcze możliwa na wsch. ścianie poniżej półek i tam zamierzamy dokonać jeszcze przeglądu terenu pod tym kątem oraz ewentualnie wykorzystać istniejące możliwości. Sądzimy, że możliwe jest jeszcze wytyczenie kilku (2-3) dwu-wyciągowych wariantów. Osoby chętne do pracy proszone są o kontakt z Grupą Roboczą.

Na Mniszku planujemy jedynie przygotowanie dróg:

 • Kant Gierycha
 • Lewy Filar
 • Skośna Rysa
 • Direta
 • Śmigło

5. Działania w strefach tradycyjnych

W strefach tradycyjnych, jeżeli starczy nam "mocy przerobowych", planujemy następujące działania związane z osadzaniem spitów:

 • Czołówka Mięgusza – instalacja stanowisk zjazdowych
 • Czołówka Cubryny – instalacja stanowisk zjazdowych
 • wymiana spitów na stanowisku od drogi Korasa-Wolfa na Kotle Kazalnicy
 • wymiana spitów i nitów na Kazalnicy, przede wszystkim w rejonie Filara

.oraz stopniowe usuwanie starych haków i zastępowanie ich, w niektórych miejscach, nowymi, trwałymi hakami Grivela.

Usuwanie i wymiana haków w pierwszym rzędzie dotyczyć powinno czołówki MSW oraz Kazalnicy. Postaramy się, aby haki, wraz ze szczegółowymi zasadami ich użycia, były dostępne na taborze w Moku. W tej sprawie pozwolę sobie napisać raz jeszcze w najbliższej przyszłości.

Z taternickim

Artur Paszczak

Organizatorzy Akcji "Tatry bez Młotka"
Partnerzy Fundacji: • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  TBM [3]
  Brawo za celny i uspokajajacy komentarz i dzieki dla wszystkich…

  28-05-2007
  pit