16 grudnia 2000 08:01

Projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawiania alpinizmu

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. Nr 25, poz.113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 117 i Nr 72, poz. 839/ zarządza się, co następuje:

§1

Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi i kwalifikacje niezbędne do uprawiania alpinizmu, sposób ich uzyskiwania, wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnień, wzory dokumentów stwierdzających te kwalifikacje i uprawnienia oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu alpinizmu.

§ 2

1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do uprawiania alpinizmu stwierdza się nadaniem odpowiedniej karty wspinacza, taternika, taternika jaskiniowego lub narciarza wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu, zwanego dalej "PZA".

2. Kartę nadaje się osobie, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzający.

§ 3

1. Osoby nie posiadające karty mogą:

 1. wspinać się po obiektach sztucznych,
 2. wspinać się w rejonach skałkowych nie mających charakteru wysokogórskiego po drogach wspinaczkowych wyposażonych w stałą asekurację,
 3. poruszać się w jaskiniach, których obiektywne trudności techniczne (terenowe) nie wymagają praktycznej znajomości metod ich pokonywania lub użycia specjalistycznego sprzętu oraz umiejętności posługiwania się nim.

2. Posiadania odpowiedniej karty wymaga:

  1. wspinanie się w rejonach skałkowych po drogach wspinaczkowych wymagających samodzielnego osadzania asekuracji,
  2. wspinanie się w rejonach wysokogórskich,
  3. wspinanie się w jaskiniach nie wymienionych w ust. 1 pkt 3.
  4. uprawianie narciarstwa wysokogórskiego,

§ 4

Ustala się następujące karty w alpinizmie:

  1. wspinacza,
  2. taternika,
  3. taternika zwyczajnego,
  4. taternika jaskiniowego,
  5. zwyczajnego taternika jaskiniowego,
  6. narciarza wysokogórskiego.

§ 5

1. Warunkiem uzyskania karty wspinacza jest:

  1. ukończenie 12 roku życia
  2. odbycie podstawowego kursu wspinaczkowego.

2. Karta wspinacza uprawnia do wspinania się:

  1. w rejonach skałkowych nie mających charakteru wysokogórskiego,
  2. w jaskiniach położonych poza rejonami wysokogórskimi.
  3. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą realizować uprawnienia wymienione w ust. 2 we współdziałaniu z osobą pełnoletnią posiadającą co najmniej kartę wspinacza.

§ 6

1. Warunkiem uzyskania karty taternika jest:

  1. ukończenie 16 roku życia,
  2. odbycie kursu taternickiego.

2. Karta taternika uprawnia do:

  1. wspinania się w rejonach skałkowych i wysokogórskich bez ograniczeń,
  2. kierowania zgrupowaniami wspinaczkowymi poza rejonami wysokogórskimi, jeżeli posiadacz karty jest pełnoletni.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą realizować uprawnienia wymienione w ust. 2 pkt 1 we współdziałaniu z osobą pełnoletnią posiadającą co najmniej kartę taternika.

§ 7

1. Warunkiem uzyskania karty taternika zwyczajnego jest:

  1. ukończenie 21 roku życia,
  2. posiadanie karty taternika przez co najmniej 3 lata,
  3. przebycie w okresie po uzyskaniu karty taternika co najmniej 30 dróg wspinaczkowych latem i 20 dróg wspinaczkowych zimą oraz 20 dróg wspinaczkowych poza polskimi Tatrami, w tym co najmniej 5 dróg wspinaczkowych w górach lodowcowych.

2. Karta taternika zwyczajnego uprawnia do:

  1. wspinania się w rejonach skałkowych i wysokogórskich bez ograniczeń,
  2. kierowania zgrupowaniami wspinaczkowymi i wyprawami alpinistycznymi bez ograniczeń.

§ 8

1. Warunkiem uzyskania karty taternika jaskiniowego jest:

  1. ukończenie 18 roku życia,
  2. odbycie kursu taternictwa jaskiniowego.

2. Karta taternika jaskiniowego uprawnia do:

  1. wspinania się w rejonach skałkowych i wysokogórskich bez ograniczeń,
  2. wspinania się w jaskiniach bez ograniczeń,
  3. kierowania zgrupowaniami wspinaczkowymi i jaskiniowymi poza rejonami wysokogórskimi.

§ 9

1. Warunkiem uzyskania karty zwyczajnego taternika jaskiniowego jest:

  1. ukończenie 21 roku życia,
  2. posiadanie karty taternika jaskiniowego przez co najmniej 3 lata,
  3. udział w okresie po uzyskaniu karty taternika jaskiniowego w co najmniej 30 przejściach jaskiniowych latem oraz w 20 przejściach jaskiniowych zimą, w tym w co najmniej 2 wyprawach w rejony wysokogórskie.

2. Karta zwyczajnego taternika jaskiniowego uprawnia do:

  1. wspinania się w rejonach skałkowych i wysokogórskich bez ograniczeń,
  2. wspinania się w jaskiniach bez ograniczeń,
  3. kierowania zgrupowaniami i wyprawami jaskiniowymi bez ograniczeń,
  4. kierowanie zgrupowaniami wspinaczkowymi na terenie Tatr.

§ 10

1. Warunkiem uzyskania karty narciarza wysokogórskiego jest:

  1. posiadanie przynajmniej karty taternika lub karty taternika jaskiniowego,
  2. odbycie kursu narciarstwa wysokogórskiego.

2. Karta narciarza wysokogórskiego uprawnia do uprawiania narciarstwa wysokogórskiego.

3. Posiadacz karty narciarza wysokogórskiego korzysta ponadto z uprawnień wynikających z rodzaju posiadanej karty taternika lub taternika jaskiniowego.

§ 11

1. Posiadanie wymaganych kwalifikacji do osadzania stałej asekuracji w terenie skalnym stwierdza się przyznaniem licencji ekipera PZA.

2. Licencję, o której mowa w ust.1, przyznaje się osobie, która spełnia warunki określone w rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzający.

§ 12

1. Warunkiem uzyskania licencji, o której mowa w § 11 jest:

  1. ukończenie 18 roku życia,
  2. posiadanie co najmniej karty wspinacza,
  3. odbycie szkolenia specjalistycznego.

2. Licencja uprawnia do:

  1. osadzania stałej asekuracji w terenach skalnych,
  2. sprawowania okresowej kontroli asekuracji osadzonej na drogach wspinaczkowych.

§ 13

1. Osoba ubiegająca się o kartę wspinacza, taternika, taternika zwyczajnego, taternika jaskiniowego, zwyczajnego taternika jaskiniowego i narciarza wysokogórskiego składa następujące dokumenty:

  1. wniosek o nadanie karty,
  2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań warunkujących otrzymanie określonej karty,
  3. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie alpinizmu, jeżeli kandydat nie ukończył 18 roku życia,
  4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania alpinizmu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób ubiegających się o licencję na osadzanie stałej asekuracji w rejonach skalnych.

§ 14

Egzaminy sprawdzające, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 11 ust. 2 są prowadzone przez PZA.

§ 15

1. Wymienione w rozporządzeniu karty oraz licencji nadaje zarząd PZA lub z jego upoważnienia zarządy klubów alpinistycznych.

2. Posiadane uprawnienia są zawieszane albo cofane przez jednostkę, która je nadała, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu koleżeńskiego PZA.

§ 16

1. Do przyznawania, odmowy przyznania, zawieszania i cofania kart i licencji wymienionych w rozporządzeniu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Odwołania od decyzji, o których mowa w ust. 1, rozpatruje Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

§ 17

1. Dokumentację i ewidencję wydanych kart wspinacza, taternika, taternika zwyczajnego, taternika jaskiniowego, zwyczajnego taternika jaskiniowego i narciarza wysokogórskiego oraz licencji na osadzanie stałej asekuracji w rejonie skalnym prowadzi PZA.

2. Wzory kart i licencji, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do rozporządzenia.

§ 18

1. Osoby organizujące uprawianie alpinizmu oraz osoby uprawiające dyscypliny alpinistyczne są obowiązane, każda w swoim zakresie, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w alpinizmie, a w szczególności do:

  1. podejmowania działalności po wcześniejszym zapoznaniu się z rejonem działania, w tym z trasami powrotu i odwrotu,
  2. niepodejmowania działalności bez przygotowania kondycyjnego uczestników,
  3. przestrzegania ogłaszanych alarmów lawinowych i innych ostrzeżeń,
  4. pozostawiania i aktualizowania informacji o planowanej działalności i trasie powrotu w miejscach do tego przeznaczonych,
  5. prowadzenia działalności z użyciem sprzętu alpinistycznego, spełniającego warunki określone w § 19,
  6. uprawiania wspinaczek wysokogórskich i jaskiniowych wyłącznie z użyciem kasków ochronnych,
  7. włączenia się do akcji ratowniczych prowadzonych w rejonie ich działania i podporządkowania się poleceniom służb ratownictwa górskiego, pracowników parków narodowych i innych upoważnionych funkcjonariuszy państwowych.

2. Odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 są dopuszczalne wyłącznie w celu ratowania życia oraz w innych stanach wyższej konieczności. §191.Sprzęt używany w alpinizmie powinien:

  1. spełniać parametry wytrzymałościowe i posiadać atesty jakościowe,
  2. być sprawny pod względem technicznym,
  3. być uzytkowany zgodnie z instrukcją.

2. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania alpinizmu.

3. Sprzet używany do nurkowania w jaskiniach powinien odpowiadać wymogom technicznym i jakościowym, określonym w przepisach o uprawianiu płetwonurkowania.

§ 20

1. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia alpinistycznego jest odpowiedzialny organizator i wyznaczony przez niego kierownik szkolenia, posiadający uprawnienia instruktora lub trenera właściwej dyscypliny alpinistycznej.

2. Liczba uczestników szkolenia przypadających na jednego instruktora we wspinaczce sportowej i wysokogórskiej nie może przekraczać:

  1. w szkoleniu wspinaczkowym – 4 osób,
  2. w szkoleniu taternickim letnim – 3 osób,
  3. w szkoleniu taternickim zimowym – 2 osób,

3. Liczba uczestników szkolenia przypadających na jednego instruktora w alpinizmie jaskiniowym nie może przekraczać:

  1. w szkoleniu wstępnym – 6 osób
  2. w szkoleniu wspinaczkowym – 4 osób,
  3. w szkoleniu jaskiniowym – 5 osób.

4. Liczba uczestników szkolenia przypadających na jednego instruktora w narciarstwie wysokogórskim nie może przekraczać 4 osób.

§ 21

Za bezpieczne przeprowadzenie zgrupowania lub wyprawy alpinistycznej odpowiedzialny jest organizator i wyznaczony przez niego kierownik zgrupowania lub wyprawy, posiadający uprawnienia określone w rozporządzeniu.

§ 22

1.Karty taternika i taternika zwyczajnego oraz taternika jaskiniowego i zwyczajnego taternika jaskiniowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stają się odpowiednio kartami taternika, taternika zwyczajnego, taternika jaskiniowego i zwyczajnego taternika jaskiniowego w rozumieniu rozporządzenia.

2. Osoby posiadające kartę taternika samodzielnego lub samodzielnego taternika jaskiniowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia otrzymują odpowiednio kartę taternika lub kartą taternika jaskiniowego w rozumieniu rozporządzenia.

§ 23

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi: • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
  Brak komentarzy na forum