Dla kursantów:

Dla właścicieli szkół:

 

Rodzaje kursów wspinania

 

Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej

Przygotowuje do samodzielnego poruszania się zimą w terenie górskim w terenie niewspinaczkowym oraz turystyki alpejskiej.

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: zajęcia praktyczne w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim przeplatane teorią, wykłady.

Czas trwania: minimum trzy dni.

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do sześciu osób.

Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie na kursach organizowanych przez COS PZA oraz na stacjonarnych kursach klubowych lub organizowanych przez szkoły wspinaczkowe, kierowanych przez instruktora alpinizmu przebywającego non stop na kursie.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA, podpisane przez instruktora oraz kierownika kursu (jeśli kurs był organizowany przez klub lub szkołę wspinaczkową).

Organizator ma obowiązek wręczyć każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia klientowi kontrolowania jakości świadczonej usługi.

Treść zajęć

1. Zimowe zagrożenia terenu górskiego (ze szczególnym naciskiem na lawiny); zasady bezpieczeństwa. Opcjonalnie: niebezpieczeństwa gór lodowcowych.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie potrzebnym do poruszania się w terenie turystycznym zimą.

3. Zasady asekuracji: asekuracja lotna i zakładanie stanowisk w śniegu (czekan, plecak, człowiek); niezbędne węzły.

4. Nauczanie techniki poruszania się w rakach i z czekanem; wyhamowywanie obsunięć w stromym śniegu.

5. Podstawy nawigacji w górach (mapa, kompas, GPS).

Źródło PZA.

Pokaż dostępne kursy tego typu.

wspinanie.pl | serwis | topo | forum | ogloszenia | szkoly | ksiegarnia | redakcja
Webmaster. Copyright (c) by wspinanie.pl.