19 października 2012 10:03

Wspinka podpisała umowę na część Krzemionek. Komentarz Włodzimierza Porębskiego z "Naszych Skał"

W dniu 9 października pomiędzy Fundacją Wspinka a Gminą Miejską Kraków została podpisana umowa użyczenia działki, na której położona jest część muru skalnego Krzemionki (tzw. teren za szkołą). Umowa pozwala Wspince na stworzenie parku sportowo-rekreacyjnego z możliwością uprawiania wspinaczki.


Teren, na który Wspinka podpisała umowę rozciąga się od zabytkowego muru (Remarque) w stronę Rękawki

Podpisanie umowy nastąpiło ponad rok od złożenia wniosku o użyczenie i wymagało podjęcia przez Fundację Wspinka licznych działań. Zarząd Fundacji kieruje szczególne podziękowania do pracowników Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie z Działu Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych – Pani Haliny Szłapy i Pana Jakuba Gumułczyńskiego, którzy swoim entuzjazmem i pomocą merytoryczną pomogli w przebrnięciu przez „urzędnicze młyny”.

Działania Fundacji były prowadzone w ramach realizacji programu teren WSPINKA (można zapoznać się ze szczegółowym opisem podjętych działań). Informacje na temat Krzemionek, szczególnie planowane przedsięwzięcia i aktualności, będzie można znaleźć w dziale PROJEKTY na stronie Wspinki.

Choć Wspinka przeprowadziła już drobną część prac (wymiana punktów asekuracyjnych, czyszczenie z kruszyzny) w tej części Krzemionek, to droga do praktycznego udostępnienia do wspinania skał jest jeszcze długa. Jak mówi Prezes Fundacji Mateusz Paradowski, stan asekuracji oraz ryzyko związane z kruszyzną jest zbyt duże, by w tym momencie umożliwić wspinanie na Krzemionkach.

Ponadto Wspinka chciałaby uzyskać zgodę Gminy na wspinanie na całych Krzemionkach (włącznie z Murem Estetów i Niskim Murem). Tą częścią terenu zarządza inna jednostka miejska – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Urząd ten wydał ostatnio odmowną decyzję w sprawie udostępnienia ścian dla wspinania. Jak mówi Paradowski, koszty przygotowania planów dla całości terenu są zbliżone do tych, jakie trzeba będzie ponieść dla części i najlepiej byłoby wykonać tę pracę od razu. Dlatego Fundacja podejmuje działania właśnie w kierunku uzyskania zgody na wszystkie ściany Krzemionek.

Więcej informacji na stronie Fundacji Wspinka.

red

Źródła: Wspinka

Włodzimierz Porębski o informacji Fundacji „Wspinka” na temat udostępnienia Krzemionek.

Trudno mi komentować niektóre zapisy informacji o udostępnieniu Krzemionek, gdyż z jednej strony autentycznie cieszę się z podpisania przez Fundację „Wspinka” umowy użyczenia działki 430/4 z Zarządem Infrastruktury Sportowej, a z drugiej nie rozumiem niechęci w stosunku do Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, która wyraźnie pojawia się w materiale zamieszczonym na stronie „Wspinki”. W tym miejscu chciałbym sprostować niektóre podane tam informacje i przedstawić nasze dotychczasowe działania prowadzone w sprawie Krzemionek.

Przede wszystkim należy podkreślić, że w ostatnich latach nie było problemów z dostępem – nieformalnym – do skał na Krzemionkach, zarówno tych na terenie „za szkołą”, jak i Muru Estetów. „Nasze Skały” dążyły do usankcjonowania statusu wspinaczy na Krzemionkach i umożliwienia legalnej wymiany asekuracji i zabezpieczenia terenu od góry.

Do działań przystąpiliśmy (jeszcze „nieoficjalnie”) jesienią 2009 roku, niedługo po podpisaniu porozumienia z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie udostępnienia kamieniołomu Liban. Wraz z ówczesnym prezesem KW Kraków Adamem Potoczkiem na spotkaniu z Prezydentem Miasta Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim omawialiśmy sprawę udostępnienia wszystkich skał będących w posiadaniu miasta, w tym Krzemionek – oczywiście na ów czas „numerem jeden” była sprawa Zakrzówka. Prezydent zaproponował, by zwrócić się, podobnie jak w sprawie Libanu, bezpośrednio do ZIKiT. Kontynuacje rozmów trochę zahamowały perturbacje związane ze zmianą zarządu w KW Kraków.

W listopadzie 2010 roku na ręce dyrektor ZIKiT Pani Joanny Niedziałkowskiej złożyłem projekt porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Alpinizmu a ZIKiT w sprawie udostępnienia Krzemionek do wspinania. Projekt przeszedł długą drogę i zatrzymał się na radcy prawnym ZIKiT, jego zdaniem przed podpisaniem porozumienia wymagane było oficjalne wystąpienie do wszystkich zainteresowanych jednostek Miasta i uzyskanie ich pozytywnych opinii.

W międzyczasie, na dwóch spotkaniach z nowo ukonstytuowanym zarządem KW Kraków, udało nam się porozumieć co do dalszego wspólnego występowania przed władzami Krakowa – do kontaktów roboczych wytypowany został prezes klubu – Tadeusz Kuchno. W listopadzie 2011 roku wystąpiliśmy oficjalnie do ZIKiT w sprawie udostępnienia Krzemionek. T. Kuchno był też na wizji lokalnej z przedstawicielami ZIKiT. Po doprecyzowaniu, o które działki nam chodzi, dostaliśmy z ZIKiT informację o pozytywnym zaopiniowaniu naszego wniosku w części dotyczącej działki 430/4 oraz o tym, że pozostała część Krzemionek (działka 569/11 i 569/13) nie są w jurysdykcji ZIKiT.

Jednocześnie, wraz z pozytywną opinią, ZIKiT przekazał nasz wniosek zgodnie z kompetencjami do Zarządu Infrastruktury Sportowej. ZIS w dniu 27 grudnia 2011 roku poinformował nas, że działka 430/4 jest także w przedmiocie zainteresowania Fundacji „Wspinka” i zasugerował wspólne działania w tej sprawie. Po wcześniejszych telefonicznych ustaleniach, w dniu 15 stycznia 2012 roku wiceprezes PZA Piotr Xięski zwrócił się do „Wspinki” z propozycją spotkania i wspólnego wystąpienia w tej sprawie .

W dniu 22 stycznia „Wspinka” poinformowała nas, że oczywiście zgadza się, ale ze względu na nawał obowiązków członków zarządu fundacji proponuje spotkanie dopiero w marcu 2012 roku (proponuję powrócić do planów spotkania po 1 marca 2012 r. W tym celu proszę o ponowny kontakt po tym terminie). Po przypomnieniu się w dniu 5 marca 2012 roku „Wspinka” w dniu 16 marca znów „zagrała na zwłokę” (niestety nawał zajęć i różne okoliczności osobiste uniemożliwiają znalezienie takiego terminu w najbliższych kilku tygodniach.), jednocześnie nie odżegnując się jednoznacznie od współpracy, a nawet ją popierając.

Ponieważ na spotkaniu w marcu 2012 roku przedstawiciel ZIS po raz kolejny zaproponował złożenie wniosku w imieniu obu podmiotów, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Mateuszem Paradowskim, oraz po ustaleniu, że pozostałe działki Krzemionek należą do jurysdykcji Zarządu Budynków Komunalnych, w dniu 3 kwietnia złożyliśmy pismo do ZBK, z preambułą zaczynająca się od słów „Polski Związek Alpinizmu, Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, działając także w imieniu Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”, zwraca się.„, Pismo to przesłaliśmy oczywiście do wiadomości „Wspinki”. W połowie kwietnia, na spotkaniu z Mateuszem Paradowskim podczas sprzątania Doliny Będkowskiej omawialiśmy dalsze wspólne działania w tej sprawie, w moim odczuciu w przyjaznej atmosferze. Niestety, w międzyczasie „Wspinka” odcięła się od wspólnego występowania w sprawie Krzemionek, zarzucając mi równocześnie bezprawne występowanie w imieniu Fundacji.

Nasze dotychczasowe doświadczenia w udostępnianiu do wspinania skał, w tym relacje z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska czy działania w sprawie Zakrzówka, pokazują że tylko wspólny głos przedstawicieli środowiska, ustalony po szerokich konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi wspinaczami, jest poważnie brany pod uwagę. Uznaliśmy, że nadal będziemy proponować Fundacji „Wspinka” wspólne działania dostępowe. Zaprosiliśmy przedstawicieli „Wspinki” do udziału w telekonferencjach Rady „Naszych Skał” – niestety bezskutecznie. W maju 2012 roku Rada IŚW „Nasze Skały” wydelegowała do mediacji ze „Wspinką” Wojtka Słowakiewicza, członka Rady Naszych Skał.

Ostatecznie Fundacja „Wspinka” w dniu 30 czerwca 2012 roku postanowiła samodzielnie (bez udziału IŚW „Nasze Skały” i PZA) wystąpić o udostępnienie działki nr 430/4, powołując się na końcową fazę procedowania wniosku, brak wglądu w Ogólne Warunki Ubezpieczenia i polisę OC wykupioną przez PZA, wymagając podpisania z KW Kraków umowy, w myśl której „opiekę nad nad rejonem skalnym Krzemionek będzie sprawował Klub Wysokogórski Kraków, członek Polskiego Związku Alpinizmu”, a wreszcie zarzucając Inicjatywie brak osobowości prawnej, a co za tym idzie brak umocowania do występowania przed instytucjami.

W dniu 21 czerwca, już samodzielnie, ponowiliśmy wniosek o udostępnienie Krzemionek do wspinania. 13 lipca 2012 roku ZIKiT ponownie pozytywnie zaopiniował nasz wniosek i przekazał Wydziałowi Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta. W dniu 24 lipca WSA przekazał sprawę ponownie do ZIS oraz ZBK.

W dniu 10 sierpnia 2012 roku otrzymaliśmy informację z ZBK o braku zgody na udostępnienie działki 569/13. W dniu 9 października 2012 roku Fundacja „Wspinka” podpisała umowę użyczenia działki 430/4.

Wszystkie powyższe fakty i daty można sprawdzić bezpośrednio u osób wymienionych w niniejszej informacji. Kopie wymienionych dokumentów i korespondencji są w posiadaniu IŚW „Nasze Skały”.

Ciesząc się z udostępnienia części Krzemionek (gdzie i tak wspinanie nie było zabronione), trudno mi nie podzielić się osobistą refleksją, że całego zamieszania dałoby się uniknąć, gdybyśmy wszyscy działali z otwartą przyłbicą, bez uprzedzeń czy wzajemnych animozji. Być może, działając wspólnie, udałoby się uzyskać od razu dostęp do sektorów Estetów i Niskiego Muru.

Dla nas jest drugorzędne, kto podpisze umowę („Nasze Skały” czy „Wspinka”), kto wbije ringi („Wspinka” czy PZA), czy zajmie się zabezpieczeniem terenu. Priorytetem jest nieskrępowany dostęp do rejonów wspinaczkowych. Historia pokazała, że wspólne działania różnych środowisk wspinaczkowych opłaciły się w sprawie Zakrzówka, podobnie – szerokim frontem – próbujemy organizować dostęp do rejonów wspinaczkowych w całej Polsce. Pamiętajmy, że zawsze lepiej jest działać RAZEM, niż osobno!

Włodzimierz Porębski
IŚW „Nasze Skały”
18 października 2012 roku
  • Komentarze na forum Dodaj swój wątek
    Brak komentarzy na forum